Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene verkoopvoorwaarden

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij de webwinkel van Homemade Specials.
  • Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van de webwinkel en overeenkomsten met de webwinkel van Homemade Specials, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  • Met inachtneming van het bepaalde zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Homemade Specials voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Homemade Specials erkend.
  • In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten,prevaleert de overeenkomst.
  • Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen  om in goed overleg een vervangend beding  vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Atrikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Homemade Specials.

2.2  Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Homemade Specials eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Homemade Specials of een door Homemade Specials verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3   Indien niet binnen 15 dagen, eveneens schrijftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Homemade Specials en afnemer hieraan gebonden.

2.4   Aanbiedingen van Homemade Specials gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5   Homemade Specials kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen/prijsverhoging

3.1  Alle prijzen zijn tenzij anders aangegeven in euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2  Homemade Specials garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de schriftelijke bevestiging van het aanbod niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4. Producten

4.1   Alle decorative kaarsen,  de herdenking’s/fotokaarsen als de gedichtenkaarsen zijn ter decoratie en niet om te branden.

4.2   Homemade Specials kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld mocht de afnemer niet de gebruiksaanwijzingen na volgen.

4.3   Alle producten zijn voorzien van  bijbehorende gebruiksaanwijzingen, doormiddel van een kaart/boekje of sticker.

 

Artikel 5. Aflevering

5.1  Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden tenzij anders in de bestelprocedure vermeldt, deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Homemade Specials  verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Homemade Specials bekende postadres. Niet zijnde van tijdelijke aard en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

5.2  De afnemer dient m.u.v. brievenpost voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering  heeft op basis van de wet.

5.3  Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies  noodzakelijk voor de levering zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

5.4  Aan de leveringsplicht van Homemade Specials zal behoudens tegenbewijs zijn voldaan zodra de door Homemade Specials geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

5.5  Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer. Tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 6. Levertijd

6.1   Een door Homemade Specials opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Homemade Specials zijn, waarna Homemade Specials zal trachten om binnen 10 werkdagen levering te doen plaatsvinden.

6.2  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Homemade Specials (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 20 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar) of er is om andere redenen vertraging , of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling  bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

   Artikel 7. Ontbinding

7.1   Onverminderd de rechten van Homemade Specials op basis van de wet is Homemade Specials gerechtigd door middel van een daartoe strekkende  schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op de schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Homemade Specials omstandigheden ter kennis komen die Homemade Specials goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Homemade Specials bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van  faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe. Gehele of gedeeltelijke overdracht van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

7.2   Indien zich omstandighedenvoordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Homemade Specials zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Homemade Specials bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.

7.3   De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Homemade Specials indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonderopgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Homemade Specials heeft teruggezonden is de koop een feit.  De afnemer is gehouden alvorens over te gaan tot terugzending daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij Homemade Specials. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd  bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor de rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Homemade Specials na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. 

Artikel 8. Overmacht

8.1   Onder overmacht wordt verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle omstandigheden waarop Homemade Specials geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Homemade Specials en/of toeleveranciers, storingen in het internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

8.2   Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden  indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Homemade Specials de verbintenis had moeten nakomen.

8.3   Indien de periode waarin door overmacht nakomingvan de verplichting door Homemade Specials  niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.4   Indien Homemade Specials bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 9. Garantie

9.1   Homemade Specials biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde producten dan die op grond van het type aangeboden product verwacht mogen worden, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechterlijke wetsbepalingen aan te tasten.

9.2   Homemade Specials is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elk individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

9.3   De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk  te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Homemade Specials.) Deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Homemade Specials.  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 4 weken na levering  aan Homemade Specials schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.4   Indien klachten van de afnemer door Homemade Specials gegrond worden bevonden, zal Homemade Specials naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dienverstande dat de aansprakelijkheid van Homemade Specials betreffende het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Homemade Specials  voor enige andere vorm  van schade is uitgesloten.  Waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.

9.5   Deze garantie geldt niet indien  A) en zolang de afnemer jegens Homemade Specials in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blood gesteld  of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen  van Homemade Specials  en/of  gebruiksaanwijzingen op de verpakking/sticker, meegeleverd boekje/kaart zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit  van de producten.

 

Artikel 10. Betaling

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling per bank of betalingsmodule van de webwinkel van Homemade Specials  voorafgaande aan levering plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

10.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuur datum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1 % per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke renten hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Waarbij een gedeelte  van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

10.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe. Zijn de vorderingen van Homemade Specials en de verplichtingen van de afnemer jegens Homemade Specials  onmiddellijk opeisbaar.

10.4 Indien Homemade Specials haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

10.5 Indien Homemade Specials  kan aantonen hogere  kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs  noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De eigendom van alle door Homemade Specials aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Homemade Specials zolang de afnemer de vorderingen van Homemade Specials uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan. Waaronder begrepen vorderingen  ter zake van boeten, renten en kosten, en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

11.2 De door Homemade Specials geleverde zaken welke onder het auteursrecht van Homemade Specials vallen mogen nimmer worden nagemaakt. Mocht het zo zijn dat auteursrecht vallende zaken wel worden misbruikt/nagemaakt is Homemade Specials gerechtigd hier aangiften van te doen. En verdere (juridische) stappen te ondernemen.

11.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Homemade Specials om in alle gevallen waarin Homemade Specials haar auteursrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken al daar mee te nemen.

11.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door Homemade Specials geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Homemade Specials en/of haar leveranciers.

Artikel 12. Privacy

12.1 Homemade Specials respecteerd de privacy van de afnemer en de online bezoekers aan haar webshop en is de enige eigenaar van de informatie die via deze webshop en/of mail adres wordt verkregen. Tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Homemade Specials niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

12.2 Informatie  waaruit de identiteit van de afnemer en van een online bezoeker aan de webshop van Homemade Specials kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de afnemer/bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Homemade Specials worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze webshop zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse  en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Homemade Specials. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Homemade Specials is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter indentieficatievan in contact te komen  met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Homemade Specials, andere gebruikers van haar webshop of andere die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Homemade Specials is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij ter goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

12.3 Homemade Specials verzamelt niet-persoonlijke informatie over online bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de webshop te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van zowel de afnemer als de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Homemade Specials  geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Artikel 13.  Toepasselijk recht

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Homemade Specials is uitsluitend het Nederlandsrecht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Homemade Specials het nummer 06-29987952, bereikbaar van maandag t/m vrijdag  van 09.00- 17.00 uur. Bij afwezigheid kunnen de vragen of klachten gemaild worden naar info@homemade-specials.nl Klachten worden doorgaans binnen 10 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommisie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommisie, het geen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

Homemade Specials, Dunantstraat 713, 2713 TC  Zoetermeer

Kvk nummer: 71798935

 

 

 

 

Ontwikkeld door NRwebdesignHomemade-specials.nl
KVK: 71798935
There are no products
0